Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. powstało w dniu 10.12.2014 r. z przekształcenia z jednoosobowej działalności gospodarczej. Akt Notarialny, repertorium A nr 8767/2014 sporządził Notariusz Ignacy Olszewski. Zawiązanie spółki akcyjnej, objęcie akcji oraz przyjęcie statutu nastąpiło w dniu 10.12.2014 r. na podstawie aktu notarialnego, repertorium A nr 8771/2014, który sporządził Notariusz Ignacy Olszewski.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.12.2014 r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000537011.

Krótki opis historii Emitenta

DataWydarzenie
I kwartał 2013Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej specjalizującej się w odnawialnych źródłach energii.
II kwartał 2013Rozpoczęcia działalności produkcyjnej kolektorów słonecznych i króćców stalowych.
I kwartał 2014Rozbudowa zaplecza logistycznego, rozwój kadry oraz przemodelowanie struktury organizacyjnej firmy.
IV kwartał 2014Zmiana formy prawnej Spółki w spółkę akcyjna.
I kwartał 2015Otwarcie punktu promocyjnego odnawialnych źródeł energii w Centrum Handlowym Bielawy Toruń.

Przeniesienie głównej siedziby spółki do Warszawy na Aleje Jerozolimskie.
IV kwartał 2015Uruchomienie drugiego działu przedsiębiorstwa. Utworzenie pierwszej profesjonalnej brygady wyburzeniowej.
I kwartał 2016Dalsza ekspansja na rynku rozbiórek. Zakup pojazdów, elektronarzędzi oraz nowoczesnego robota wyburzeniowego.
II kwartał 2016Rozbudowa centrum logistycznego Spółki. Budowa dwóch hal magazynowych o pow. 1000 mkw.
IV kwartał 2016Pozyskanie nowego udziałowca w postaci firmy Misfato Holdings Ltd.
Powiększenie parku maszynowego, zakup m.in. samochodów ciężarowych, koperek, ładowarek i sprężarek.

Emisja 782.500 akcji serii B
I kwartał 2017Uruchomienie własnego warsztatu samochodowego oraz serwisu elektronarzędzi.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B.
II kwartał 2017Pierwsze realizacje wyburzeniowo - rozbiórkowe dla zagranicznych kontrahentów.
III kwartał 2017Emisja 849.500 akcji serii C
IV kwartał 2017Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w KRS.
Zamiana 1.565.000 akcji serii A, 782.500 akcji serii B oraz 849.500 akcji serii C, w ten sposób, że

• 1.465.000 dotychczasowych akcji na okaziciela serii A, staje się 1.465.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję,
Strona | 49
• 100.000 dotychczasowych akcji serii A, oraz wszystkie dotychczasowe akcje serii B oraz serii C, stają się 1.732.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Emisja 200.000 akcji zwykłych serii C oraz 700.000 akcji serii D.
I kwartał 2018Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki). Wartość umowy ponad 11 mln PLN.

Udział w programie „Wyburzacze” realizowanym przez telewizję TVN Turbo.
II kwartał 2018Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie robót budowlanych z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Wartość umowy 1,65 mln PLN.

Rejestracja zmian w kapitale zakładowym spółki dokonanych w IV kwartale 2017 r.
III kwartał 2018Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i D.
IV kwartał 2018Debiut giełdowy na rynku NewConnect
I kwartał 2019Zawarcie umowy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju o dofinansowanie na budowę „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK” – projekt wart 13.530.000,00 zł
III kwartał 2019Pomyślne zakończenie kontraktów:
- Wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji
(tzw. Minikoperniki). Wartość umowy ponad 11 mln PLN,
- Wykonanie robót budowlanych z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Wartość umowy 1,65 mln PLN.
I kwartał 2020Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) o dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych” – projekt wart 1.286.088,00 zł.
IV kwartał 2020Pozyskanie do Spółki strategicznych Inwestorów od lat związanych z rynkiem nowych technologii, którzy posiadają doświadczenie i relacje w segmentach kluczowych dla planów rozwojowych Spółki.
I kwartał 2021Złożenie 3-ech wniosków o dotację w programie Horyzont 2020 Badania i Rozwój na łączną kwotę: 37,2 mln Euro służących rozwijaniu, promowaniu i komercjalizacji autorskiego produktu - ITK POINT na rynkach krajowych i zagranicznych.