Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Dyrektor Zarządzający Pan Marek Beiger oraz Dyrektor Operacyjny Paweł Kaczmarek odpowiadają za jakościowe parametry świadczonych usług. Rolą osób zarządzających jest sprawne zarzadzanie zespołem hydraulików, osób zatrudnionych w warsztacie oraz pracowników robot wyburzeniowych, a także przepływem informacji, relacjami z klientem podczas realizacji usług.

Poniżej przedstawiono schemat organizacyjny Emitenta:

Rozwój działalności wyburzeniowej

Strategia rozwoju Emitenta zakłada umocnienie pozycji w obszarze usług wyburzeniowych i rozbiórkowych oraz generalnej realizacji inwestycji, poprzez dotarcie do tych segmentów rynku, na których do tej pory spółka nie była aktywna. Zamiarem spółki jest rozbudowa zaplecza wykonawczego, zarówno w zakresie prac projektowych, jak również rozwój działalności budowlanej. EKOPARK S.A. dostrzega także szansę zwiększenia przychodów w oparciu o realizację projektów jako Generalny Wykonawca. Według Zarządu takie rozwiązanie zapewni większą płynność finansową firmie gdyż skróci to w znaczny sposób czas oczekiwania na zwrot VAT-u. Wskutek czynnego zainteresowania i udziału firmy w IV kwartale 2017 r. w przetargach związanych z wykonaniem robót budowlanych na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wierzy w Toruniu, Spółce udało się pozyskać największy kontrakt w historii opiewający na kwotę ponad 11 mln PLN.

Uzupełnienie kapitału obrotowego

Specyfika usług świadczonych przez EKOPARK S.A. wymaga zapewnienia zaplecza finansowego, umożliwiającego realizację projektów o znacznej wartości. Obecny poziom kapitału obrotowego gwarantuje zachowanie płynności Spółki, właściwą realizację kontraktów oraz wywiązywanie się jej z bieżących zobowiązań. Dalsze zwiększanie skali działalności spowoduje jednak zwiększenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Uzupełnienie środków finansowych będzie miało także wpływ na zwiększenie rentowności prowadzonej działalności. Dzięki nim spółka zwiększy elastyczność dokonywania zakupów materiałów i surowców, umocni się także jej pozycja negocjacyjna w stosunku do podwykonawców i odbiorców. Dzięki zwiększeniu poziomu kapitałów EKOPARK S.A. zyska szansę uczestniczenia w wielu intratnych kontraktach wymagających znacznych zabezpieczeń finansowych.

Wzmocnienie finansowe i rozwój działalności Spółki w zakresie montażu i sprzedaży instalacji sanitarnych

W ramach prowadzonej działalności EKOPARK SA, Emitent specjalizujące się w realizacji inwestycji w zakresie montażu i sprzedaży instalacji sanitarnych. Zamiarem spółki jest zasadnicze wzmocnienie tej działalności gospodarczej, zapewniając jej stabilny rozwój w najbliższych latach. Realizacji tego celu służyć będzie, rozbudowa jej wolumenu sprzedaży, a także poszerzenie zakresu świadczonych usług. Kapitały pozyskane w ramach oferty zostaną przeznaczone m.in. na zakup instalacji sanitarnych oraz na zapewnienie finansowania na poziomie umożliwiającym samodzielne podejmowanie zobowiązań kontraktowych. Ideą tego rozwiązania jest wykorzystanie dobrej koniunktury rynkowej w sektorze instalacji sanitarnych.

Poszerzenie działalności na rynkach zagranicznych

Zamiarem Spółki jest rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych. EKOPARK S.A. planuje poszerzenie skali działalności poprzez dotarcie na rynki zagraniczne głównie rynek niemiecki, na którym spółka do tej pory nie była aktywna. Deficyt siły roboczej w Niemczech stworzył spółce możliwości podjęcia pracy poza granicami kraju. Kontrahenci krajowi posiadający oddziały w Niemczech zaczęli zwracać się do Spółki z propozycją współpracy po stronie niemieckiej. Wobec powyższego spółka zaczęła wzmacniać kontakty i promować swoją markę poza granicami Polski jednocześnie dostrzegając możliwości rozwojowe na rynku niemiecki.

Środki pozyskane z emisji akcji serii D w kwocie 1,0 mln PLN Emitent planuje przeznaczyć na rozwój uzupełnienie kapitału obrotowego, rozwój działalności montażu i sprzedaży instalacji sanitarnych oraz poszerzenie działalności na rynkach zagranicznych.