Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

2020-02-28

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZA”) zwołane na dzień 28.02.2020 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZA. Wznowienie obrad nastąpi 25.03.2020 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.
Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu.
Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Dodatkowo Spółka informuje, że do momentu zarządzenia przerwy w obradach, nie miało miejsce odstąpienie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Załącznik

0000118273_202002280000125183