Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2020 r.

2020-09-08 13:00

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
        Raport bieżący nr 20 / 2020      
  Data sporządzenia: 2020-09-08                
  Skrócona nazwa emitenta              
  EKOPARK S.A.  
  Temat                    
  Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2020 r.  
  Podstawa prawna              
  Inne uregulowania  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 08.09.2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – pana Wojciecha Trawińskiego, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 29.09.2020 r. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad NWZA poprzez podjęcie uchwał w sprawie:
– podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,
– podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K2 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,
– podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,
– podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
Tym samym, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 29.09.2020 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K2 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd jednocześnie przedstawia dotychczasowe brzmienie i proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 409.700 zł i jest podzielony na:
1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję,
2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

Proponowana treść § 6 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.076.443,5 zł i jest podzielony na:
1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję,
2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
6) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
7) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
8) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
9) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
10) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
11) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Załączniki do raportu stanowią:
– uzupełniony porządek obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 29.09.2020 r.,
– projekty uchwał objęte wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
– rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwał.

 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  Uzupełniony porządek obrad NWZA.pdfUzupełniony porządek obrad NWZA.pdf    
  Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał.pdf    
  Formularz do wykonywania prawa głosu.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu.pdf    

 

 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2020-09-08 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński