Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 28.02.2020 roku

2020-02-06

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 06.02.2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – pana Wojciecha Trawińskiego, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 28.02.2020 r.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
Tym samym, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 28.02.2020 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw
do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw
do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki do raportu stanowią:
– uzupełniony porządek obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 28.02.2020 r.,
– projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
– rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwały.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Załączniki

0000117809_202002060000124717

0000117808_202002060000124717

0000117807_202002060000124717