Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2019 r. na potrzeby realizacji projektu 
pt.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK.”

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wyłonienie generalnego wykonawcy dla zadania budowy i wyposażenia obiektu centrum badawczo – rozwojowego w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacją wyposażenia oraz uzgodnieniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zakłada się realizację całego zakresu zamówienia oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z obiektu nie później niż do 31 maja 2020 roku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach do zapytania ofertowego.