Nowy EKOPARK

Na początku września 2019 r. zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią premiera M. Morawieckiego prawdopodobnie rozpocznie się nabór wniosków w programie Mój Prąd. W ramach programu Rząd zaplanował 1mld zł dofinansowania na instalację fotowoltaiczną. Dofinansowanie to jest w formie bezzwrotnej i obejmuję do 50% kosztów związanych z instalacją i odpowiednim oprzyrządzeniem. Dofinansowanie na jedną instalację wyniesie nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem objęte zostaną instalację o 2-10 Kw mocy zainstalowanej. Program skierowany jest w szczególności do gospodarstw domowych pochodzących z terenów mniej zurbanizowanych.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej i przesłać za pomocą poczty, kuriera lub złożyć osobiście w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W chwili składania wniosku projekt musi być zakończony, zatem można go złożyć po zakupie i montażu instalacji, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii, oraz po instalacji licznika dwukierunkowego. Po zatwierdzeniu wniosek staję się zarówno umową o dofinansowanie jak i wnioskiem o płatność.

Załączniki do wniosku:

  • faktura za zakup i montaż instalacji,
  • dowód zapłaty faktury,
  • dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu, będzie dostępny na stronie NFOŚiGW)

 

  • Wnioskodawca nie może ubiegać się o ponowne dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd w przypadku, gdy otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizowania instalacji fotowoltaicznej w ramach innego programu.
  • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia
  • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji
  • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.
  • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych .