Nowy EKOPARK

Raporty

Podstawowym celem naszej strategii korporacyjnej jest budowanie trwałej wartości Spółki opartej o profesjonalizm i wiarygodność. Strategię tę wspieramy poprzez regularną i otwartą komunikację ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego oraz w oparciu o zasadę transparentności i równego dostępu do informacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi raportami dotyczącymi naszej Spółki.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr8/2021   
 Data sporządzenia:2021-02-16         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Informacja o tymczasowym wstrzymaniu realizacji 3-ech projektów B+R objętych Voucherem Badawczym 
 Podstawa prawna        
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
 Treść raportu:         
 Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 20 lipca 2020 r., informuje o tymczasowym wstrzymaniu realizacji projektów dotyczących Voucherów Badawczych finansowanych przez Fundusz Badań i Wdrożeń ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wstrzymanie dotyczy projektów o następującej tematyce:
1) Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego.
2) Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących.
3) Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy

Planowany termin zakończenia realizacji Voucherów przypadał na dzień 30.11.2020 r. – po uzyskaniu zgody ze strony Instytucji Zarządzających na wydłużenie realizacji projektów, w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19, o czym Emitent informował we wskazanym powyżej raporcie ESPI. Spółka zwróciła się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o ponowne wydłużenie terminu zakończenia, jednakże uzyskała odpowiedź odmowną w tym zakresie.

Wobec powyższego, Zarząd podjął decyzję o tymczasowym wstrzymaniu realizacji przedmiotowych zadań.
Spółka zamierza dokończyć niniejsze projekty samodzielnie w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Intencją Zarządu jest wykorzystanie opracowanych rozwiązań podczas prac nad magazynami energii oraz trwałe wdrożenie do oferty Spółki związanej z Odnawialnymi Źródłami Energii.

O ewentualnych dalszych zmianach w zakresie realizacji wskazanych projektów Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2021-02-16Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
    Raport bieżący nr6/2021   
 Data sporządzenia:2021-02-15        
 Skrócona nazwa emitenta       
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej 
 Podstawa prawna       
 Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.02.2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Jarosława Mytlewskiego – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Emitent niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie z incydentalnym opóźnieniem.
Zarząd Emitenta deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapobiec takowym zdarzeniom w przyszłości.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 
 Załączniki          
 PlikOpis 
 
Zawiadomienie z dnia 03.02.2021.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2021-02-15Wojceich TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

IV KWARTAŁ 2020 ROKU.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr5/2021   
 Data sporządzenia:2021-02-09         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Podpisanie Porozumienia dotyczącego utworzenia Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) 
 Podstawa prawna        
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
 Treść raportu:         
 
Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o podpisaniu w dniu 9 lutego 2021 r. przez wszystkie Strony Porozumienia z dnia 1 lutego 2021 r. dotyczącego utworzenia Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT), którego sygnatariuszami są:
– Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (wraz z KEZO Centrum Badawcze PAN),
– Centrum Badawcze EKOPARK stanowiące wydzieloną część PRI EKOPARK S.A.,
– Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM) z siedzibą w Jabłonnie (KEZO CB PAN),
– Fundacja CFBT.PL siedzibą w Olsztynie.

Program zajmować się będzie opracowywaniem, propagowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem standardów oraz dobrych praktyk wykonawczych wpływających na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
w przestrzeni publicznej i komercyjnej. W szczególności Program CBOiNT obejmować będzie:
– badanie i rozwijanie metod zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji OZE, stacji ładowania pojazdów elektrycznych i magazynów energii, rekomendowanie technologii i dobrych praktyk wykonawstwa,
– przygotowanie i rozwijanie zaleceń i rekomendacji dla wydziałów architektury, nadzoru budowlanego i rzeczoznawców co do zasad ochrony przeciwpożarowej,
– przygotowanie rekomendacji dobrych praktyk wykonawczych i zabezpieczeń przeciwpożarowych dla firm i jednostek instalacyjnych,
– opracowanie i rozwijanie zaleceń odnośnie technik i metod gaszenia i bezpieczeństwa pożarowego dla jednostek Straży Pożarnej

W ramach Programu CBOiNT przewidziane jest prowadzenie szkoleń w wyżej wymienionych zakresach dla:
– wydziałów architektury i nadzoru budowlanego,
– jednostek Straży Pożarnych,
– firm projektowych, instalacyjnych, wykonawczych, dystrybucyjnych i produkcyjnych związanych z branżą,
oraz wydawanie Certyfikatów poszkoleniowych, i Certyfikatów rekomendacyjnych do stosowania technologii i produktów przebadanych pod względem bezpieczeństwa pożarowego w ramach CBOiNT.

Zarząd EKOPARK S.A. wyraża przekonania że współpraca w ramach CBOiNT wiodących instytutów naukowych (PAN), Centrum Badawczego EKOPARK oraz specjalistów, praktyków pożarnictwa (fundacja CFBT.PL) zajmujących się podnoszeniem kwalifikacji jednostek straży pożarnej wypełni lukę kompetencyjną hamującą rozwój dobrych praktyk i podnoszenie standardów usług i bezpieczeństwa na gwałtownie rozwijającym się rynku nowych technologii (w tym OZE).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2021-02-09Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr4/2021   
 Data sporządzenia:2021-01-29         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Informacja o złożeniu wniosku w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje na kwotę 24,618,537.50 EUR 
 Podstawa prawna        
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
 Treść raportu:         
 Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o złożeniu wniosku pn. „Tworzenie i wdrożenie Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego z wykorzystaniem zasad zrównoważonego projektowania i rozwoju” w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje.

Złożenie przedmiotowego wniosku jest silnym akcentem bezpośrednio powiązanym z wejściem Spółki na europejski rynek innowacyjnych produktów. Zarząd planuje dynamicznie wzmacniać pozycję EKOPARKU w nowych obszarach działalności, w tym rozwijać, promować i komercjalizować autorski produkt – ITK POINT na rynkach krajowych i zagranicznych.

Wartość projektu opiewa na kwotę 24,618,537.50 euro, poziom dofinansowania wynosi 70%.

Celem tego projektu jest realizacja szeregu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych przy zastosowaniu zasady zrównoważonego projektowania pod kątem efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Cel w zakresie budownictwa niemieszkalnego: „Inteligentny Terminal Komunikacyjny – hybrydowa platforma usług komunalnych”. Jako budynek niemieszkalny dzięki swojej „ofercie” (publiczny internet, aplikacje ułatwiające dostęp do e-biur, stacja ładowania pojazdów, drobne zakupy, czekanie na autobus) – ma dać możliwość tworzenia komplementarnych, bezobsługowych systemów obsługi gdzie dostęp do poboru energii jest ograniczony ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury energetycznej. Cel w zakresie budownictwa mieszkaniowego – budowa inteligentnego domu z COREHAUS. Zakłada się stworzenie modelu (domu modułowego) – pilotażowego o powierzchni 150 m2 i 5 niezależnych modułów do integracji w kolejne niezależne budynki mieszkalne. Projekt zakłada stworzenie energooszczędnego systemu prefabrykowanych domów modułowych z ekologicznych surowców.

O ocenie złożonego wniosku Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.


 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2021-01-29Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr3/2021   
 Data sporządzenia:2021-01-29         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Informacja o złożeniu wniosku w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje na kwotę 6.912.967,50 EUR 
 Podstawa prawna        
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
 Treść raportu:         
 Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o złożeniu wniosku pn. „Tworzenie i wdrażanie rozproszonych banków mocy w formie Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego z modułowym systemem ładowania” w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje.

Złożenie przedmiotowego wniosku jest silnym akcentem bezpośrednio powiązanym z wejściem Spółki na europejski rynek innowacyjnych produktów. Zarząd planuje dynamicznie wzmacniać pozycję EKOPARKU w nowych obszarach działalności, w tym rozwijać, promować i komercjalizować autorski produkt – ITK POINT na rynkach krajowych i zagranicznych.

Wartość projektu opiewa na kwotę 6.912.967,50 euro, poziom dofinansowania wynosi 70%.

Celem projektu jest wdrożenie systemu ładowania pojazdów elektrycznych opartego na wykorzystaniu hybrydowych banków energii w technologii flow z wykorzystaniem ogniw litowo-jonowych w przestrzeni publicznej. Dzięki zastosowanej technologii stworzymy możliwość ładowania pojazdów elektrycznych w systemie 4 stacji ładowania o mocy 5 kW przy zasilaniu 2 kW w sposób umożliwiający dostęp do Odnawialnych Źródeł Energii i promujący zrównoważony rozwój miast i obszarów wiejskich.

O ocenie złożonego wniosku Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2021-01-29Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr2/2021   
 Data sporządzenia:2021-01-28         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Informacja o złożeniu wniosku w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje na kwotę 5.734.375 EUR 
 Podstawa prawna        
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
 Treść raportu:         
 Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o złożeniu wniosku pn. „Badania behawioralne przeprowadzone na serii innowacyjnych jednostek zwanych ITK – Inteligentny Terminal Komunikacyjny” w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje.

Złożenie przedmiotowego wniosku jest silnym akcentem bezpośrednio powiązanym z wejściem Spółki na europejski rynek innowacyjnych produktów. Zarząd planuje dynamicznie wzmacniać pozycję EKOPARKU w nowych obszarach działalności, w tym rozwijać, promować i komercjalizować autorski produkt – ITK POINT na rynkach krajowych i zagranicznych.

Wartość projektu opiewa na kwotę 5.734.375,00 euro, poziom dofinansowania wynosi 100%.

Projekt ma na celu pomóc w promowaniu zrównoważonego rozwoju środowiska poprzez wykorzystanie Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego do zmiany odpowiednich ludzkich zachowań w kierunku prośrodowiskowym. Aby to osiągnąć, w badaniach przyjęte zostanie podejście skoncentrowane na rozwijaniu związku między środowiskiem fizycznym, a zachowaniem człowieka, koncentrujące się na społecznych, psychologicznych i fizycznych wpływach środowiska. Inteligentny Terminal Komunikacyjny dzięki swojej „ofercie” (publiczny internet, aplikacje ułatwiające dostęp do e-urzędów, stacja ładowania pojazdów, drobne zakupy, oczekiwanie na autobus) stanie się miejscem wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych relacji międzypokoleniowych. Stanie się miejscem, w którym dostęp do internetu sprzyja również bezpośrednim kontaktom interpersonalnym. Rozwój takich więzi sprzyja bezpieczeństwu lokalnemu i pozytywnie wpływa na społeczeństwo.

O ocenie złożonego wniosku Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2021-01-28Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr1/2021   
 Data sporządzenia:2021-01-13         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Zgłoszenie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zarejestrowania 3-ech wzorów wspólnotowych Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego 
 Podstawa prawna        
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
 Treść raportu:         
 Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o zgłoszeniu w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zarejestrowania 3-ech wzorów wspólnotowych Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego (ITK POINT). Zgłoszenie dotyczy trzech wersji ITK POINT:
– wersja S (wym. 3,50 x 2,14 x 2,80 m) – nadano numer wzoru wspólnotowego: 008339337-0003,
– wersja M (wym. 5,75 x 2,14 x 2,80 m) – nadano numer wzoru wspólnotowego: 008339337-0002,
– wersja L (wym. 8,67 x 2,14 x 2,80 m) – nadano numer wzoru wspólnotowego: 008339337-0001.

ITK POINT to nowoczesny, autonomiczny przystanek, stanowiący jednocześnie punkt dostaw i odbioru (paczkomaty, foodomaty, bankomat/wpłatomat). ITK POINT to ponadto wyposażone w internet 5G, ekrany LED i tablice posterowe lokalne centrum informacyjno-reklamowe. Całość zasilana jest Odnawialnymi Źródłami Energii, wyposażona w lokalny system podtrzymania bezpieczeństwa (magazyn energii z autonomią do 10h) oraz punkt ładowania urządzeń i pojazdów elektrycznych.

Intencją Zarządu jest zagwarantowanie ochrony Własności Intelektualnej Spółki w zakresie innowacyjnych produktów, które Spółka zamierza wprowadzić niebawem na rynek europejski. Więcej szczegółów odnośnie wdrożenia do sprzedaży Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych Zarząd poda do wiadomości odrębnym raportem w stosownym czasie.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2021-01-13Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński
Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H oraz akcji serii J emitowanych na podstawie Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiednio nr 3 oraz nr 4 podjętych dnia 29 września 2020 r. przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii H oraz subskrypcję akcji J.

Zarząd zaoferował akcje Inwestorom od lat związanym z rynkiem nowych technologii, którzy posiadają doświadczenie i relacje w segmentach kluczowych dla planów rozwojowych Spółki. Tym samym Zarząd pragnie podkreślić całkowity sukces zrealizowanej emisji, ponieważ oprócz kapitału Spółka pozyskała doświadczenie oraz kompetencje pozwalające otworzyć się na nowe lukratywne produkty i rynki zbytu.

Akcje serii H
1)Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii H miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło dnia 29 września 2020 r. Wszystkie umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H zostały zawarte i wkłady pieniężne na ich pokrycie wniesione w całości do dnia 21 grudnia 2020 r.
2)Daty przydziału instrumentów finansowych;
Z uwagi na fakt, iż akcje serii H zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. Wszystkie akcje serii H zostały przydzielone w związku z zawarciem umów objęcia akcji do dnia 21 grudnia 2020 r.
3)Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
2.500.000
4)Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;
Nie dotyczy.
5)Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
2.500.000
6)Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
0,40 zł
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
Akcje serii H zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wpłaconymi na rachunek bankowy Spółki.
7)Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
Akcje serii H zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 2 osobom fizycznym.
8)Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
Umowy objęcia akcji serii H zostały zawarte z 2 osobami fizycznymi.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
9)Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Nie dotyczy.
10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł
b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł
c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
d)promocji oferty: 0,00 zł
Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Nie dotyczy.

Akcje serii J
1)Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii J miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło dnia 29 września 2020 r. Wszystkie umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J zostały zawarte i wkłady pieniężne na ich pokrycie wniesione w całości do dnia 21 grudnia 2020 r.
2)Daty przydziału instrumentów finansowych;
Z uwagi na fakt, iż akcje serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. Wszystkie akcje serii H zostały przydzielone w związku z zawarciem umów objęcia akcji do dnia 21 grudnia 2020 r.
3)Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
2.500.000
4)Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;
Nie dotyczy.
5)Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
2.500.000
6)Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
0,40 zł
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
Akcje serii J zostały pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wpłaconymi na rachunek bankowy Spółki.
7)Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
Akcje serii J zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 3 osobom fizycznym.
8)Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
Umowy objęcia akcji serii J zostały zawarte z 3 osobami fizycznymi.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
9)Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Nie dotyczy.
10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
e)przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł
f)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł
g)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
h)promocji oferty: 0,00 zł
Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Nie dotyczy.

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:
• raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.
• raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r.
• raport roczny za 2020 r. – 31 maja 2021 r.
• raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r.
• raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr30/2020   
 Data sporządzenia:2020-11-24         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 
 Podstawa prawna        
 Inne uregulowania 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się pod adresem: Lipienica 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest piątym, ostatnim spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-11-24Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński
Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
 
III KWARTAŁ 2029 ROKU.PDF
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr29/2020   
 Data sporządzenia:2020-11-09         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 
 Podstawa prawna        
 Inne uregulowania 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się pod adresem: Lipienica 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)
 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-11-09Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr28/2020   
 Data sporządzenia:2020-10-26         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 
 Podstawa prawna        
 Inne uregulowania 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się pod adresem: Lipienica 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-10-26Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr27/2020   
 Data sporządzenia:2020-10-15         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Rozwiązanie istotnej umowy 
 Podstawa prawna        
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 23/20 z dnia 01.10.2020 r., raportu ESPI nr 14/2020 z dnia 07.08.2020 r. oraz raportu ESPI nr 7/2020 z dnia 12 marca 2020 r. informuje o rozwiązaniu zawartej dnia 12 marca 2020 roku umowy o wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Ownia o 6 kurników do chowu bojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą z zagospodarowaniem terenu w zabudowie zagrodowej pomiędzy PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Wykonawca”), a JW AGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”).

Spółka powzięła informację, że Zamawiający nie otrzymał finansowania na realizację niniejszej inwestycji. W związku z powyższym, wskazana umowa uległa samorozwiązaniu.

Informacja o zawarciu w marcu 2020 r. niniejszej istotnej umowy została uznana za informację poufną, gdyż w ocenie Zarządu Emitenta mogła wywrzeć istotny wpływ na negocjacje z pozostałymi kontrahentami.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-10-15Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr26/2020   
 Data sporządzenia:2020-10-12         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Zawarcie istotnej umowy 
 Podstawa prawna        
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła obustronnie podpisana, zawarta w dniu 5 października 2020 roku, umowa o współpracy w zakresie pozyskiwania klientów pomiędzy PRI EKOPARK S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie, a TROPS S.A. („Wykonawca”) z siedzibą w Toruniu.

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie wstępnej prezentacji produktów Zamawiającego, w szczególności instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, oraz przekazanie danych kontaktowych zainteresowanych klientów bezpośrednio do Zamawiającego w celu uzyskania ostatecznej wyceny. Zgodnie z treścią Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% przedmiotowej ceny, w sytuacji, gdy klient przekazany przez Wykonawcę zdecyduje się na montaż produktu Zamawiającego.

W ocenie Zarządu, TROPS S.A. jako uznany partner, istniejący na rynku od 30 lat i posiadający 22 oddziały hurtowni, znacząco przyczyni się do wzrostu sprzedaży produktów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii oferowanych przez PRI EKOPARK S.A.

Informacja o zawarciu niniejszej istotnej umowy została uznana za informację poufną, gdyż w ocenie Zarządu Emitenta może wywrzeć istotny wpływ na negocjacje z pozostałymi kontrahentami.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-10-12Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
    Raport bieżący nr25/2020   
 Data sporządzenia:2020-10-12        
 Skrócona nazwa emitenta       
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta 
 Podstawa prawna       
 Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.10.2020 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 5%.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
 
 Załączniki          
 PlikOpis 
 Zawiadomienie.pdf

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-10-12Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr24/2020   
 Data sporządzenia:2020-10-12         
 

Skrócona nazwa emitenta

         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 
 Podstawa prawna        
 Inne uregulowania 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00
do 15.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się pod adresem: Lipienica 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-10-12Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął w dniu 28.09.2020 r. informacje o rejestracji przez Sąd zmiany statutu Spółki.

Niniejsze zmiany Statutu Emitenta zostały przyjęte Uchwałą nr 4 i Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 28 lutego 2020 r.

Zmianie uległ § 6 ust.1 Statutu Emitenta.
Dotychczasowe brzmienie:
1.Kapitał zakładowy wynosi 409.700,00 zł i jest podzielony na:
1)1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa głosy) na jedną akcję,
2)932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
3)799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
4)200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
5)700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Nowe brzmienie:
1.Kapitał zakładowy wynosi 581.200,00 zł i jest podzielony na:
1)1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa głosy) na jedną akcję,
2)932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
3)799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
4)200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
5)700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
6)715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
7)1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr23/2020   
 Data sporządzenia:2020-10-01         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Informacja o zawarciu aneksu do istotnej umowy 
 Podstawa prawna        
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. niniejszym informuje, iż Emitent dnia 30 września 2020 r. zawarł aneks do umowy o wykonanie robót budowlanych z dnia 12 marca 2020 r. z JW AGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z treścią niniejszego aneksu, ustalono, iż termin rozpoczęcia robót może ulec przesunięciu do dnia 31 października 2020 r. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 12.450.860,00 zł netto.

O rozpoczęciu robót budowlanych bądź o wydłużeniu Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-10-01Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr22/2020   
 Data sporządzenia:2020-09-29         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów 
 Podstawa prawna        
 Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 września 2020 roku, posiadały co najmniej 5 % w głosach:

1.Wojciech Janusz Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56 % ogólnej liczby głosów na NWZA i 40,26 % głosów ogółem w Spółce,

2.QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44 % ogólnej liczby głosów na NWZA i 10,99 % głosów ogółem w Spółce.
(pełna nazwa emitenta)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  (ulica) (numer)  
  (telefon)  (fax)  
  (e-mail)  (www)  
  (NIP)  (REGON)  

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 września 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 9 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Rafała Ropiaka, uchwałą nr 10 Pana Rafała Kwiatkowskiego, uchwałą nr 11 Pana Jarosława Mytlewskiego, a uchwałą nr 12 Pana Mariusza Górskiego. Uchwałą nr 12 jednocześnie odwołano z Rady Nadzorczej Emitenta Panią Małgorzatę Szczyglewską.
Dodatkowe informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
 
0000125121_202009290000129458.pdf
0000125122_202009290000129458.pdf
0000125123_202009290000129458.pdf
0000125124_202009290000129458.pdf
0000125125_202009290000129458.pdf
Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 września 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
 
0000125120_202009290000129457.pdf
 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr21/2020   
 Data sporządzenia:2020-09-28         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 
 Podstawa prawna        
 Inne uregulowania 
 Treść raportu:         
 

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00
do 15.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się pod adresem: Lipienica 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-09-28Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński 
 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr18/2020   
 Data sporządzenia:2020-08-31         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Zawarcie umowy inwestycyjnej 
 Podstawa prawna        
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa inwestycyjna („Umowa”) zawarta dnia 28 sierpnia 2020 r. pomiędzy Emitentem, a dwoma osobami fizycznymi („Inwestorzy”).

 

Zgodnie z treścią Umowy, Spółka zobowiązuje się wobec Inwestorów zaoferować objęcie łącznie 5.000.000 akcji na warunkach zgodnych z Umową po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Emitenta o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Ponadto, Inwestorzy zobowiązani są do wniesienia wkładu pieniężnego na poczet obejmowanych akcji zaliczkowo w terminie 14 dni od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Emitenta, jednak nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

 

 

 

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-08-31Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński 

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 
 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr14/2020   
 Data sporządzenia:2020-08-07         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Informacja o zawarciu aneksów do istotnej umowy 
 Podstawa prawna        
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2020 z dnia 12 marca 2020 r. niniejszym informuje, iż Emitent zawarł dwa aneksy do umowy o wykonanie robót budowlanych z JW AGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z aneksem nr 1 termin rozpoczęcia robót mógł ulec wydłużeniu do dnia 31 lipca 2020 r., natomiast zgodnie z aneksem nr 2 termin rozpoczęcia robót może ulec do dnia 30 września 2020 r.

 

Wartość kontraktu opiewa na kwotę 12.450.860,00 zł netto.

O rozpoczęciu robót budowlanych bądź o wydłużeniu Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

 

 

 

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-08-07Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński 

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu za II kwartał 2020 r. na dzień 10 sierpnia 2020 r.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2020 w dniu 13 stycznia 2020 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za II kwartał 2020 r. był dzień 14 sierpnia 2020 r.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr12/2020   
 Data sporządzenia:2020-07-20         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Zgoda Instytucji Zarządzających na przedłużenie realizacji projektów badawczo-rozwojowych Spółki. 
 Podstawa prawna        
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
 Treść raportu:         
 W nawiązaniu do raportu ESPI 1/2020 z dnia 13.01.2020 r. oraz raportu ESPI 2/2020 z dnia 13.01.2020 r. Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacyjne EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje o otrzymaniu zgody ze strony Instytucji Zarządzających na wydłużenie realizacji projektów, w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19:
1) „Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego” do dnia 30.11.2020 roku,
Rezultatem tego projektu będzie integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego. Opracowane rozwiązania zostaną wykorzystane podczas prac nad magazynami energii jak i zostaną wdrożone do naszej oferty związanej z instalacjami OZE.
Wartość netto zadania: 100.000,00 zł.
Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł.
Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł.
2) „Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących” do dnia 30.11.2020 roku,
Niniejsze przedsięwzięcie stanowi innowację produktową dotyczącą opracowania sterowników systemowych służących do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących. Rozwiązanie projektowe zostanie zaimplementowane do naszej oferty Odnawialnych Źródeł Energii, a wyniki projektu będą dalej rozwijane w powstającym Centrum Badawczo Rozwojowym w Lipienicy.
Wartość netto zadania: 100.000,00 zł.
Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł.
Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł.
3) „Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy” do dnia 30.11.2020 roku,
Rezultatem tego projektu będzie dobranie odpowiednich warstw transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy. Opracowane rozwiązania zostaną wykorzystane podczas prac nad długofalowymi magazynami energii jak i zostaną wdrożone do naszej oferty Odnawialnych Źródeł Energii.
Wartość netto zadania: 100.000,00 zł.
Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł.
Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł.
4) „Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych” do dnia 01.12.2020 roku.
W ramach niniejszego projektu Emitent opracuje nowoczesne, komfortowe i bezpieczne wiaty przystankowe wyposażone w funkcjonalności, takie jak między innymi: ładowanie urządzeń elektrycznych, takich jak laptopy, smartfony, tablety, itp., monitoring, przycisk S.O.S, moduł Wi-Fi, oświetlenie LED, funkcja samoodśnieżania, dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami czy czujniki zmierzchu. Na realizację niniejszego projektu Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 615.160,00 zł, całkowity koszt projektu zaś wynosi 1.286.088,00 zł
 

 

 

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-07-20Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński 

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2019.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

0000122789_202007170000127897.pdf
0000122788_202007170000127897.pdf
0000122787_202007170000127897.pdf
0000122786_202007170000127897.pdf

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu za 2019 rok na dzień 17 lipca 2020 roku w związku z szybszym zakończeniem audytu danych finansowych.
Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 10/2020 z dnia 26 maja 2020 roku Emitent zmienił pierwotny termin publikacji raportu za 2019 rok na dzień 31 lipca 2020 roku w związku z przesunięciem terminu audytu danych finansowych.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu za 2019 rok na dzień 31 lipca 2020 roku w związku z przesunięciem terminu audytu danych finansowych.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2020 w dniu 13 stycznia 2020 roku pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za 2019 rok był dzień 29 maja 2020 roku.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr11/2020   
 Data sporządzenia:2020-05-22         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Informacja o otrzymaniu pomocy z Tarczy Antykryzysowej przez Spółkę 
 Podstawa prawna        
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Instalacyjne EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 22 maja 2020 roku, powziął informację o decyzji w sprawie umowy subwencji wydanej dnia 13 maja 2020 roku przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie. Niniejsza decyzja dotyczy umowy subwencji finansowej zawartej pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Emitentem. Zgodnie z decyzją Polskiego Funduszu Rozwoju, który dokonał pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Spółkę warunków otrzymania subwencji finansowej, Emitent otrzymał przelew kwoty subwencji finansowej w wysokości 699 508 zł na wskazany w umowie rachunek bankowy.

 

Dodatkowo, Zarząd Spółki, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął również informację, iż zgodnie z pismem od Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 15 maja 2020 roku, otrzymał dofinansowanie na rachunek bankowy w kwocie 51 069,69 zł. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, jak również dofinansowanie należnych składek ZUS dotyczy okresu 01.04.2020 – 30.04.2020. Dofinansowanie zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, który dotyczy dofinansowania wynagrodzeń pracowników powyżej 30 roku życia oraz w ramach programu „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, który dotyczy dofinansowania wynagrodzeń pracowników do 30 roku życia.

 

 

 

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-05-22Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński 

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

0000120193_202005150000126372.pdf
 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr10/2020   
 Data sporządzenia:2020-04-30         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Zgoda Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na przedłużenie realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK” 
 Podstawa prawna        
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 
 Treść raportu:         
 W nawiązaniu do raportu ESPI 3/2019 z dnia 12.02.2019 r. Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacyjne EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje o otrzymaniu zgody z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na wydłużenie realizacji projektu pn. „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK” do dnia 31.03.2021 roku w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19.

 

Projekt polega na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK. Misją Centrum Badawczo-Rozwojowego mają być prace badawcze i rozwojowe nad opracowaniem, doskonaleniem, walidacją, wdrażaniem i komercjalizacją innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE dedykowanych do długoterminowego przechowywania energii i jej wykorzystania w okresie niekorzystnych czynników otoczenia.

Całkowity koszt projektu wynosi 13 530 000,00 zł, kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 11 000 000,00 zł,
z czego kwota dofinansowania projektu wynosi 6 050 000,00 zł, co stanowi 55%. Spółka zamierza pokryć wkład własny projektu z bieżącej działalności i/lub kredytu bankowego i/lub ze środków pozyskanych z emisji akcji.

Dzięki realizacji projektu w ramach Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK zostanie utworzona jednostka o nazwie „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK”, mająca własną organizacje wewnętrzną, cele i plan działania oraz wyodrębniona pod względem księgowym. Będzie ona stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo zgodnie z przepisami prawa.

 

 

 

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-04-30Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25.03.2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 11 i 12 powołało w skład Rady Nadzorczej odpowiednio następujące osoby:
– Panią Małgorzatę Szczyglewską oraz
– Pana Piotra Grada.
Uchwałami nr 9 i 10 natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej:
– Pana Pawła Rzeszota oraz
– Pana Mariusza Górskiego.
Dodatkowe informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Zarząd Emitenta oświadcza, iż niniejsze załączniki zostaną raz jeszcze opublikowane odrębnym raportem bieżącym po ich fizycznym podpisaniu przez odpowiednich członków Rady Nadzorczej. W związku z obecną sytuacją, tj. pandemią koronawirusa, na moment publikacji niniejszego raportu podpisy członków Rady Nadzorczej są niemożliwe do uzyskania.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

0000119147_202003250000125573.pdf
0000119148_202003250000125573.pdf

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w związku ze wzrostem w Polsce zachorowań na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 odczuwalne są negatywne skutki dotyczące bieżącej działalności Emitenta, które mogą mieć istotny, jednoznacznie negatywny, wpływ na jego dalszą działalność operacyjną, wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju.

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. informuje, że Spółka zmuszona została do tymczasowego wstrzymania/ ograniczenia realizacji niektórych kontraktów i zleceń, ponieważ:
– w związku z realnym ryzykiem zagrożenia zdrowia i życia brygad roboczych pracujących delegacyjnie na terenie całego kraju pracownicy delegacyjni odmawiają wyjazdów do pracy,
– w związku z ograniczonym transportem towarów z Chin, Emitent ma bardzo ograniczone możliwości zaopatrzenia w podstawowe materiały instalacyjne,
– w związku z niepewną sytuacją gospodarczą, klienci indywidualni wycofują się ze zleceń złożonych u Emitenta i wstrzymują inwestycje.

Z dniem 16.03.2020 r. Spółka wdrożyła wewnętrzne procedury ograniczające ryzyko zachorowań wśród pracowników poprzez m.in. wyposażenie brygad w dodatkowe środki higieny, środki dezynfekujące oraz poprzez umożliwienie kadrze biurowej pracy zdalnej.

Spółka z uwagą i niepokojem obserwuje rozwój sytuacji, gdyż w perspektywie najbliższych tygodni (04.05.2020 r.) zaplanowała realizację zawartego, istotnego kontraktu na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Ownia o 6 kurników do chowu bojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą z zagospodarowaniem terenu w zabudowie zagrodowej na kwotę 12.450.860,00 zł netto. Emitent dostrzega realne zagrożenie dla wyników finansowych i przyszłości Spółki, jeżeli obecna sytuacja będzie się przedłużać.

Potencjalne nowe uwarunkowania wynikające z wpływu epidemii COVID-19, które w sposób istotny mogą wpłynąć na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane stosownym raportem bieżącym.

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2019 r.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

0000118035_202002140000124939.pdf

Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) nawiązując do raportu bieżącego EBI nr 10/2019 z dnia 18.07.2019 r., informuje, że inwestorzy objęli 400.000 akcji serii B1 w ramach Programu Motywacyjnego uchwalonego Uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2017 r.

Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii B1, wydawanych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jest równa 0,10 zł. Akcje objęte są 12-miesięcznym zakazem zbywania. Akcje zostały przez osoby uprawnione opłacone gotówką w całości.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi wraz z zapisaniem akcji na rachunku papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, o czym Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:
• raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 roku;
• raport roczny za 2019 r. – 29 maja 2020 roku;
• raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 roku;
• raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 16 listopada 2020 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2019 z dnia 19.08.2019 r., w dniu 31.10.2019 r Emitent podpisał trzy umowy z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji o realizację Voucherów Badawczych finansowanych przez Fundusz Badań i Wdrożeń ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcia, które Spółka zrealizuje w ramach Voucherów są następujące:

1) Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego. Rezultatem tego projektu będzie integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego. Opracowane rozwiązania zostaną wykorzystane podczas prac nad magazynami energii jak i zostaną wdrożone do naszej oferty związanej z instalacjami OZE.
Wartość netto zadania: 100.000,00 zł.
Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł.
Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł.

2) Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących. Niniejsze przedsięwzięcie stanowi innowację produktową dotyczącą opracowania sterowników systemowych służących do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących. Rozwiązanie projektowe zostanie zaimplementowane do naszej oferty Odnawialnych Źródeł Energii, a wyniki projektu będą dalej rozwijane w powstającym Centrum Badawczo Rozwojowym w Lipienicy.
Wartość netto zadania: 100.000,00 zł.
Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł.
Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł.

3) Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy
Rezultatem tego projektu będzie dobranie odpowiednich warstw transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy. Opracowane rozwiązania zostaną wykorzystane podczas prac nad długofalowymi magazynami energii jak i zostaną wdrożone do naszej oferty Odnawialnych Źródeł Energii.
Wartość netto zadania: 100.000,00 zł.
Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł.
Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł.

Realizacja wszystkich wskazanych przedsięwzięć ma potrwać do dnia 1 kwietnia 2020 roku.
Emitent dodatkowo informuje, że nieprzekazanie raportu w terminie, tj. po powzięciu informacji o podpisaniu umów, było powodem przeoczenia.

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje nawiązując do raportu bieżącego ESPI nr 9/2019 z dnia 20.08.2019 r., iż w dniu 10.01.2020 r. została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) o przyznaniu środków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych”.

W ramach niniejszego projektu Emitent opracuje nowoczesne, komfortowe i bezpieczne wiaty przystankowe wyposażone w funkcjonalności, takie jak między innymi: ładowanie urządzeń elektrycznych, takich jak laptopy, smartfony, tablety, itp., monitoring, przycisk S.O.S, moduł Wi-Fi, oświetlenie LED, funkcja samoodśnieżania, dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami czy czujniki zmierzchu.

Na realizację niniejszego projektu Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 615.160,00 zł, całkowity koszt projektu zaś wynosi 1.286.088,00 zł. Zgodnie z wnioskiem, przedsięwzięcie będzie realizowane do dnia 30.06.2020 r.

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął w dniu 26.11.2019 r. informację o rejestracji przez KRS zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta poprzez zmianę oznaczenia akcji serii B Spółki w taki sposób, że 932.500 dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii B stało się akcjami zwykłymi na okaziciela serii B2, a 799.500 dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii B stało się akcjami zwykłymi na okaziciela serii B3.
Dokonana zmiana oznaczenia akcji Spółki nie powoduje zmiany łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę i tworzących kapitał zakładowy Spółki, wartości nominalnej pojedynczej akcji oraz łącznej wartości nominalnej akcji, a także liczby głosów z akcji.
Po zmianie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 409 700,00 zł i dzieli się na:
a)1 465 000 akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
b)932 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
c)799 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
d)200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
e)700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 5 562 000.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 28 października 2019 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy PRI Ekopark S.A. („Pożyczkobiorcą”), a MBW Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie („Pożyczkodawcą”) na kwotę 420 000,00 zł.

Tytułem prowizji od udzielonej pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy kwotę 20 000,00 zł, która zostanie potrącona z Pożyczki. Odsetki Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty w pięciu równych miesięcznych ratach odsetkowych – każda po 4 000,00 zł.

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Pożyczki w terminie do 28 kwietnia 2020 roku. Termin zwrotu Pożyczki może zostać zarówno wydłużony o kolejne okresy na mocy odrębnego porozumienia Stron zawartego w formie pisemnej, jak i skrócony do okresu 4 lub 5 miesięcy. Umowa zawiera kary za opóźnienie w spłacie w wysokości 40 000,00 zł.

Emitent uznał informację za poufną, z uwagi na fakt, iż pod udzieloną pożyczkę ustanowiono zabezpieczenie pod postacią nieruchomości należącej do Emitenta („Pożyczkobiorcy”).

Zarząd Emitenta Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło pismo od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) dotyczące Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, informujące, iż projekt „Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych” został wybrany do dofinansowania z uwagi na spełnianie kryteriów wyboru projektów, a także uzyskanie odpowiedniej liczby punktów.

Celem projektu jest przyczynienie się do upowszechnienia modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami. Celem szczegółowym niniejszego projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego obejmującego autonomiczne i inteligentne wiaty przystankowe oraz inwestycje w środki trwałe w zakresie linii produkcyjnej niezbędnej do rozpoczęcia produkcji autonomiczne i inteligentnych wiat przystankowych.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 286 088,00 zł, całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 045 600,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 615 160,00 zł, co stanowi 58,83% wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny projektu w całym okresie jego realizacji Emitent zamierza pokryć ze środków własnych. Zgodnie z wnioskiem przedsięwzięcie będzie realizowane do 30 czerwca 2020 roku.

Zakwalifikowanie projektu do dofinansowania nie jest jednoznaczne z podpisaniem umowy. Ostateczne warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Spółką i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, o zawarciu której Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Emitent zdecydował się na rozpoczęcie działalności na rynku autonomicznych i inteligentnych wiat przystankowych z uwagi na perspektywiczny rynek oraz doświadczenie na rynku fotowoltaiki. Wskazana przesłanka/ki w ocenie Emitenta pozwalają na uznanie powyższych informacji za poufne, jednakże Emitent podkreśla, że w chwili obecnej nie jest w stanie precyzyjnie określić wpływu umowy na przyszłe wyniki finansowe.

Zarząd Emitenta Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły pozytywne decyzje Funduszu Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy odnośnie wniosków o dofinansowanie następujących przedsięwzięć pn.:

• „Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego”, którego opracowane rozwiązania zostaną wykorzystane podczas prac nad magazynami energii oraz zostaną wdrożone do oferty związanej z instalacjami OZE. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem potrwa od 1 października 2019 roku do 1 kwietnia 2020 roku. Całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia wynoszą 123 000,00 zł, z czego 80 000,00 zł stanowi wnioskowane dofinansowanie,

• „Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących”, rozwiązanie te zostanie zaimplementowane do oferty Odnawialnych Źródeł Energii. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem potrwa od 1 października 2019 roku do 1 kwietnia 2020 roku. Całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia wynoszą 123 000,00 zł, z czego 80 000,00 zł stanowi wnioskowane dofinansowanie,

• „Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy”, którego opracowane rozwiązania zostaną wykorzystane podczas prac nad długofalowymi magazynami energii, jak i zostaną wdrożone do oferty Odnawialnych Źródeł Energii. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem potrwa od 1 października 2019 roku do 1 kwietnia 2020 roku. Całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia wynoszą 123 000,00 zł, z czego 80 000,00 zł stanowi wnioskowane dofinansowanie.

Wszystkie trzy wnioski uzyskały wymaganą ilość punktów niezbędną do otrzymania dofinansowania.
Pozytywna ocena wniosków nie jest jednoznaczna z podpisaniem umów o dofinansowanie. O podpisaniu umów lub odstąpieniu od ich podpisania Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 15.07.2019 r. podjął uchwałę w sprawie wydania warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 400.000 akcji serii B1 po cenie emisyjnej równej 0,10 zł i zaoferowaniu akcji w ramach Programu Motywacyjnego uchwalonego uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2017 r. inwestorom.

W związku ze spełnieniem przesłanek wejścia w życie Programu Motywacyjnego, Zarząd postanowił wydać warranty subskrypcyjne i zaoferować akcji w ramach Programu Motywacyjnego 7 osobom. Termin realizacji warrantów ustalony został do dnia 31.12.2022 r. Akcje serii B1 zostaną opłacone gotówką.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy roczny za 2018 rok.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

0000112934_201905310000120391.pdf
0000112935_201905310000120391.pdf
0000112936_201905310000120391.pdf

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2019 z dnia 12.02.2019 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o wyborze Generalnego Wykonawcy zadania
pn. „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W ramach przeprowadzonego postępowania Emitent otrzymał dwie oferty.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:
Silesia-Invest sp. z o.o., ul. Rogera 7, 47-400 Racibórz
Cena: 11 000 000,00 zł netto

Projekt polega na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK. Misją Centrum Badawczo-Rozwojowego mają być prace badawcze i rozwojowe nad opracowaniem, doskonaleniem, walidacją, wdrażaniem i komercjalizacją innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE dedykowanych do długoterminowego przechowywania energii i jej wykorzystania w okresie niekorzystnych czynników otoczenia.

Zgodnie z wybraną ofertą całkowity koszt projektu wyniesie 13 530 000,00 zł, kwota kosztów kwalifikowanych projektu wyniesie 11 000 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania projektu wynosi 6 050 000,00 zł, co stanowi 55%.

Spółka zamierza pokryć wkład własny projektu z bieżącej działalności i/lub kredytu bankowego i/lub ze środków pozyskanych z emisji akcji. Dzięki realizacji projektu w ramach Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK zostanie utworzona jednostka o nazwie „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK”, mająca własną organizacje wewnętrzną, cele i plan działania oraz wyodrębniona pod względem księgowym. Będzie ona stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo zgodnie z przepisami prawa.

W nawiązaniu do raportu ESPI 1/2019 z dnia 09.01.2019 r. Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacyjne EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o zawarciu umowy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju o dofinansowanie na budowę „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK”.

Projekt polega na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK. Misją Centrum Badawczo-Rozwojowego mają być prace badawcze i rozwojowe nad opracowaniem, doskonaleniem, walidacją, wdrażaniem i komercjalizacją innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE dedykowanych do długoterminowego przechowywania energii i jej wykorzystania w okresie niekorzystnych czynników otoczenia.

Całkowity koszt projektu wynosi 13 550 053,92 zł, kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 11 016 304,00 zł, z czego kwota dofinansowania projektu wynosi 6 058 967,20 zł, co stanowi 55%.

Spółka zamierza pokryć wkład własny projektu z bieżącej działalności i/lub kredytu bankowego i/lub ze środków pozyskanych z emisji akcji.

Dzięki realizacji projektu w ramach Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK zostanie utworzona jednostka o nazwie „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK”, mająca własną organizacje wewnętrzną, cele i plan działania oraz wyodrębniona pod względem księgowym. Będzie ona stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 roku (czwartek);
• raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 14 maja 2019 roku (wtorek);
• raport roczny za 2018 r. – 31 maja 2019 roku (piątek);
• raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 roku (środa);
• raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 roku (czwartek).

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

 

Projekty_uchwal_NWZA_201901181970136238.pdf
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_201901181970136238.pdf

Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacyjne EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), informuje o otrzymaniu pozytywnego rozpatrzenia protestu dotyczącego wyników oceny wniosku o dofinansowanie pt.: Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK. W wyniku czego Emitent otrzymał dofinansowanie na realizację ww. projektu.

Projekt polega na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK. Misją Centrum Badawczo-Rozwojowego mają być prace badawcze i rozwojowe nad opracowaniem, doskonaleniem, walidacją, wdrażaniem i komercjalizacją innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE dedykowanych do długoterminowego przechowywania energii i jej wykorzystania w okresie niekorzystnych czynników otoczenia.

Całkowity koszt projektu wynosi 13 550 053,92 zł, kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 11 016 304,00 zł, z czego kwota dofinansowania projektu wynosi 6 058 967,20 zł, co stanowi 55%.

Spółka zamierza pokryć wkład własny projektu z bieżącej działalności i/lub kredytu bankowego i/lub ze środków pozyskanych z emisji akcji.

Dzięki realizacji projektu w ramach Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK zostanie utworzona jednostka o nazwie „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK”, mająca własną organizacje wewnętrzną, cele i plan działania oraz wyodrębniona pod względem księgowym. Będzie ona stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo zgodnie z przepisami prawa.

Informację uznano za poufną ze względu na wpływ, jaki może mieć realizacja dofinansowania na wyniki finansowe Emitenta oraz na przyszłe perspektywy rozwoju Spółki.

Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:
• raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 09.11.2018 r. ;

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 paździrnika 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).
W związku z powyższym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.
Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu (…)”.