Nowy EKOPARK

Sprawdź wartość naszej spółki...

Relacje inwestorskie

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Wojciech Trawiński – Prezes Zarządu

  1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

   Wojciech Trawiński – Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 29.09.2021,

  2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

   Prezes i główny akcjonariusz Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK SA, doświadczony manager, wykładowca, w branży instalacyjnej od 20 lat . Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zarówno w handlu jak i usługach . Z wykształcenia technik elektronik i mgr ekonomii , praktyk – posiada uprawnienia dozorowe: elektryczne, gazowe, ciepłownicze i służby BHPoraz pedagogiczne.

  3. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

 1. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  

  Quaestor Spółka Akcyjna – Prezes Zarządu/ Akcjonariusz

 2. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

  W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 3. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

  W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

 4. informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  

  Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 5. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

  Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
Grad Piotr2020-03-25
Górski Mariusz2020-09-29
Mytlewski Jarosław2020-09-29
Kwiatkowski Rafał2020-09-29
Ropiak Rafał2020-09-29

Dodatkowe informacje o Członkach Rady Nadzorczej znajdują się w załącznikach:

0000125125_202009290000129458.pdf

0000125124_202009290000129458.pdf

0000125123_202009290000129458.pdf

0000125122_202009290000129458.pdf

0000125121_202009290000129458.pdf