Nowy EKOPARK

Walne zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
    Raport bieżący nr27/2021   
 Data sporządzenia:2021-06-29        
 Skrócona nazwa emitenta       
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał 
 Podstawa prawna       
 Inne uregulowania 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. o godz. 08:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz wskazanymi planowanymi zmianami w statucie, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
 
 Załączniki          
 PlikOpis 
 Ekopark-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwza_26.07.2021.docx.pdfOGŁOSZENIE 
 Ekopark-s.a.-informacja-o-liczbie-akcji-i-glosow-na-dzien-zwolania-zwza_2021.pdfOGÓLNA LICZBA AKCJI 
 Ekopark-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza_2021.pdfPRAWO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
 

Ekopark-Projekty uchwał_2021.pdf
INFORMATOR.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ
INFORMATOR

 
 
 
 
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2021-06-29WOJCIECH TRAWIŃSKIPREZES ZARZĄDUWOJCIECH TRAWIŃSKI
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
    Raport bieżący nr22/2021   
 Data sporządzenia:2021-06-02        
 Skrócona nazwa emitenta       
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał 
 Podstawa prawna       
 Inne uregulowania 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. o godz. 08:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz wskazanymi planowanymi zmianami w statucie, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
 
 Załączniki          
 PlikOpis 
 
Ekopark S.A. – ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf
  
 
Ekopark-Projekty uchwał.pdf
  
 
Ekopark-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza.pdf
  
 
Ekopark-s.a.-informacja-o-liczbie-akcji-i-glosow-na-dzien-zwolania-zwza.pdf
  
 

 

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2021-06-02WOJCIECH TRAWIŃSKIPREZES ZARZĄDUWOJCIECH TRAWIŃSKI
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr22/2020   
 Data sporządzenia:2020-09-29         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów 
 Podstawa prawna        
 Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 września 2020 roku, posiadały co najmniej 5 % w głosach:

1.Wojciech Janusz Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56 % ogólnej liczby głosów na NWZA i 40,26 % głosów ogółem w Spółce,

2.QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44 % ogólnej liczby głosów na NWZA i 10,99 % głosów ogółem w Spółce.

 

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 września 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

0000125120_202009290000129457.pdf

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 08.09.2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – pana Wojciecha Trawińskiego, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 29.09.2020 r. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad NWZA poprzez podjęcie uchwał w sprawie:
– podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,
– podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K2 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,
– podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,
– podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
Tym samym, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 29.09.2020 r. przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K2 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K2 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
12.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej.
13.Wolne głosy i wnioski.
14.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd jednocześnie przedstawia dotychczasowe brzmienie i proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 409.700 zł i jest podzielony na:
1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję,
2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

Proponowana treść § 6 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.076.443,5 zł i jest podzielony na:
1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję,
2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
6) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
7) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
8) 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
9) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
10) 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
11) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Załączniki do raportu stanowią:
– uzupełniony porządek obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 29.09.2020 r.,
– projekty uchwał objęte wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
– rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwał.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2-4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Uzupelniony_porzadek_obrad_NWZA_202009081531852962.pdf
Projekty_uchwal_202009081531852962.pdf
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_202009081531852962.pdf
 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
    Raport bieżący nr19/2020   
 Data sporządzenia:2020-09-02        
 Skrócona nazwa emitenta       
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2020 r. wraz z projektami uchwał 
 Podstawa prawna       
 Inne uregulowania 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2020 r. o godz. 8:15 w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 29.09.2020 r. wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki,
– projekty uchwał,
– informację o ogólnej liczbie głosów,
– formularz do głosowania przez pełnomocnika.

 
 Załączniki          
 PlikOpis 
 
Ekopark S.A. – ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf
  
 
Ekopark-Projekty uchwał.pdf
  
 
Ekopark-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza.pdf
  
 
Ekopark-s.a.-informacja-o-liczbie-akcji-i-glosow-na-dzien-zwolania-zwza.pdf
  

 

 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-09-02Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński 
 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
   Raport bieżący nr17/2020   
 Data sporządzenia:2020-08-31         
 Skrócona nazwa emitenta         
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów 
 Podstawa prawna        
 Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

 

1.Wojciech Janusz Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56% ogólnej liczby głosów
na NWZA i 52,68% głosów ogółem w Spółce,

2.QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44% ogólnej liczby głosów na NWZA i 14,37% głosów ogółem w Spółce.

 

 

 

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-08-31Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 sierpnia 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad punktem 11 porządku obrad dotyczącym podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
Emitent zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem powołania członków Rady Nadzorczej, o czym poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 i 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

0000124592_202008280000129012.pdf

 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
    Raport bieżący nr13/2020   
 Data sporządzenia:2020-07-29        
 Skrócona nazwa emitenta       
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał 
 Podstawa prawna       
 Inne uregulowania 
 Treść raportu:         
 Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 28.08.2020 r. wraz ze wzorem pełnomocnictwa,
– projekty uchwał,
– informację o ogólnej liczbie głosów,
– formularz do głosowania przez pełnomocnika.
 
 Załączniki          
 PlikOpis 
 
Ekopark – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf
  
 
Ekopark – Projekty uchwał.pdf
  
 
Ekopark – Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf
  
 
Ekopark – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na zwza.pdf
  

 

 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2020-07-29Wojciech TrawińskiPrezes ZarząduWojciech Trawiński
 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
    Raport bieżący nr9/2020   
 Data sporządzenia:2020-03-25        
 Skrócona nazwa emitenta       
 EKOPARK S.A. 
 Temat          
 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów 
 Podstawa prawna       
 Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % 
 Treść raportu:         
 

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.03.2020 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1.Wojciech Janusz Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56% ogólnej liczby głosów
na NWZA i 52,68% głosów ogółem w Spółce,
2.QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44% ogólnej liczby głosów na NWZA i 14,37% głosów ogółem w Spółce.

 
 Załączniki          
 PlikOpis 

 

 

  PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  EKOPARK S.A.    
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)  
  02-486 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Aleje Jerozolimskie 214  
  (ulica) (numer)  
  +48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46  
  (telefon)  (fax)  
  info@eko-park.org eko-park.org  
  (e-mail)  (www)  
  503-00-77-990 360397688  
  (NIP)  (REGON)  

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25.03.2020 roku, tj. po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28.02.2020 roku, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż nie podjęto trzech uchwał dotyczących powołania trzech pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 i pkt. 7a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

 

0000119141_202003250000125570.pdf

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZA”) zwołane na dzień 28.02.2020 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZA. Wznowienie obrad nastąpi 25.03.2020 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.
Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu.
Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Dodatkowo Spółka informuje, że do momentu zarządzenia przerwy w obradach, nie miało miejsce odstąpienie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

 

0000118273_202002280000125183.pdf

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 06.02.2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – pana Wojciecha Trawińskiego, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 28.02.2020 r.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
Tym samym, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 28.02.2020 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw
do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw
do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki do raportu stanowią:
– uzupełniony porządek obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 28.02.2020 r.,
– projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
– rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwały.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

 

0000117807_202002060000124717.pdf
0000117808_202002060000124717.pdf
0000117809_202002060000124717.pdf

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2020 r. o godz. 9.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

0000117744_202001300000124556.pdf
0000117745_202001300000124556.pdf
0000117746_202001300000124556.pdf
0000117747_202001300000124556.pdf

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2020 r. o godz. 9.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

 

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_28.02.2020_r._202001300761616185.pdf
Projekty_uchwal_NWZA_28.02.2020_r._202001300761616185.pdf
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_NWZA_28.02.2020_r._202001300761616185.pdf
Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_dzien_zwolania_NWZA_28.02.2020_r._202001300761616185.pdf

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawą („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.10.2019 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Wojciech Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56 % ogólnej liczby głosów na WZ i 52,68 % głosów ogółem w Spółce.
2. QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44 % ogólnej liczby głosów na WZ i 14,37 % głosów ogółem w Spółce.

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.10.2019 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

0000116431_201910100000122882.pdf

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że NWZA zwołane na dzień 27.09.2019 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZA do dnia 10.10.2019 r. do godziny 10:00. Wznowienie nastąpi tego samego dnia, tj. 10.10.2019 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.
Zarząd Spółki jednocześnie przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 27.09.2019 r., do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

 

0000116267_201909270000122751.pdf

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.09.2019 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
1.Wojciech Janusz Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56% ogólnej liczby głosów na WZ i 52,68% głosów ogółem w Spółce,
2.QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44% ogólnej liczby głosów na WZ i 14,37% głosów ogółem w Spółce.

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że NWZA zwołane na dzień 27.09.2019 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZA do dnia 10.10.2019 r. do godziny 10:00. Wznowienie nastąpi tego samego dnia, tj. 10.10.2019 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.
Zarząd Spółki jednocześnie przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 27.09.2019 r., do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

 

Tresc_Uchwal_27.09.2019_r._201909271290373881.pdf

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2019 r. dodatkowych punktów, obejmujących podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki, a także uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B2.
W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B2.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmian statutu Spółki.
9.Wolne głosy i wnioski.
10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekty uchwał dotyczące punktów porządku obrad wprowadzonych przez akcjonariusza wraz z dotychczasowym i proponowanym brzmieniem Statutu Spółki.

 

PRI_Ekopark_projekty_uchwal_27.09.2019_201909061968532777.pdf

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2019 r. dodatkowych punktów, obejmujących podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki, a także uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B2.
W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B2.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmian statutu Spółki.
9.Wolne głosy i wnioski.
10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekty uchwał dotyczące punktów porządku obrad wprowadzonych przez akcjonariusza wraz z dotychczasowym i proponowanym brzmieniem Statutu Spółki.

 

PRI_Ekopark_projekty_uchwal_27.09.2019_201909061968532777.pdf

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.09.2019 r. o godz. 8.15, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

 

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_201908300659520143.pdf
Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_dzien_zwolania_NWZA_201908300659520143.pdf
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_NWZA_201908300659520143.pdf
Projekty_uchwal_NWZA_201908300659520143.pdf

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawą („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.10.2019 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Wojciech Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56 % ogólnej liczby głosów na WZ i 52,68 % głosów ogółem w Spółce.
2. QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44 % ogólnej liczby głosów na WZ i 14,37 % głosów ogółem w Spółce.

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.10.2019 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Uchwały-NWZA-10.10.2019-r..pdf

Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że NWZA zwołane na dzień 27.09.2019 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZA do dnia 10.10.2019 r. do godziny 10:00. Wznowienie nastąpi tego samego dnia, tj. 10.10.2019 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. Zarząd Spółki jednocześnie przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 27.09.2019 r., do momentu ogłoszenia przerwy w obradach. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Tresść-Uchwał-27.09.2019-r..pdf

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.09.2019 r. o godz. 8.15, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

 

Formularz-do-wykonywania-prawa-głosu-przez-pełnomocnika-na-NWZA.pdf
Projekty-uchwał-NWZA.pdf
Ołoszenie-o-zwołaniu-NWZA.pdf
Informacja-o-liczbie-akcji-i-głosów-na-dzień-zwołania-NWZA.pdf

 

 

Zarząd PRI EKOPARK S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2019 r., posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Wojciech Trawiński, posiadający 2.930.000 głosów, co stanowiło 78,56 % ogólnej liczby głosów na WZ i 52,68 % głosów ogółem w Spółce. 2. QUAESTOR S.A., posiadający 799.500 głosów, co stanowiło 21,44 % ogólnej liczby głosów na WZ i 14,37 % głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2019 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Uchwały-WZA-28.06.2019-r..pdf

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień
28 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Ogłoszenie-o-zwołaniu-WZA.pdf
WZA-Projekty-uchwał-WZA.pdf

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22.02.2019 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Uchwały-NWZA-z-dnia-22.02.2019-r..pdf

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

 

Projekty_uchwal_NWZA_201901181970136238.pdf
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_201901181970136238.pdf