Nowy EKOPARK

Zapytania Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.02.2019 R. NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PT.: „BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO EKOPARK.”
EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wyłonienie generalnego wykonawcy dla zadania budowy i wyposażenia obiektu centrum badawczo – rozwojowego w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacją wyposażenia oraz uzgodnieniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zakłada się realizację całego zakresu zamówienia oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z obiektu nie później niż do 31 maja 2020 roku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach do zapytania ofertowego.

Pozwolenie na budowę.pdf
Z1_Wzor_formularz_EkoparkCBR.pdf
Z2_Wzor_umowa_EkoparkCBR.pdf
Zapytanie_ofertowe_EkoparkCBR.pdfdf
Pytania i odpowiedzi 1.pdf
Projekt budowlany.rar

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA otrzymało grant na realizację trzech przedsięwzięć pn. „Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego”; „Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących” oraz „Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy” Celem projektów jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wsparcie zakupu usług badawczych od jednostek naukowych. Pomoc udzielana w formie grantów ma zapoczątkować proces transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw.

Wartość projektu pn. „Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego” ogółem wynosi 123 000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 80 000,00 zł.
Wartość projektu pn. „Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących” ogółem wynosi 123 000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 80 000,00 zł.
Wartość projektu pn. „Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy” ogółem wynosi 123 000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 80 000,00 zł.

Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.02.2019 R. NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PT.: „BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK.”
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wyłonienie generalnego wykonawcy dla zadania budowy i wyposażenia obiektu centrum badawczo – rozwojowego w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacją wyposażenia oraz uzgodnieniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zakłada się realizację całego zakresu zamówienia oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z obiektu nie później niż do 31 maja 2020 roku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach do zapytania ofertowego.

 

Pozwolenie na budowę.pdf
Z1_Wzor_formularz_EkoparkCBR.pdf
Z2_Wzor_umowa_EkoparkCBR.pdf
Zapytanie_ofertowe_EkoparkCBR.pdfdf
Pytania i odpowiedzi 1.pdf
Projekt budowlany.rar